top of page

Næring og Bygg

Næring

Larvik FrP vil føre en næringspolitikk som stimulerer videre utvikling av næringslivet i Larvik, men vi er også opptatt av en god næringsutvikling i hele fylket. Hovedoppgaven i næringspolitikken er å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping.

 

Alle bransjer skal drive næringsvirksomhet basert på prinsippet om fri konkurranse, fordi dette også er det beste for samfunnet som helhet.

 

Næringslivet består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Derfor er det spesielt viktig å sikre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling for disse. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter.

 

Det må gjøres enklere for bedrifter med lav omsetning å få innvilget årlig merverdiavgiftsoppgave, og dagens maksimalnivå med en omsetning på en million kroner bør økes. Det er viktig at små og mellomstore bedrifter får mulighet til å selge sine nyutviklede varer og tjenester til det offentlige og sikres deltakelse i offentlige anbud.

secretary-2199013_1920.jpg

Bolig

Boligen er den største økonomiske investeringen mange av oss foretar. Det offentlige har et ansvar for at det blir lagt til rette for flere tilgjengelige tomteområder, og at det ikke innføres unødvendige særkrav og hindringer som legger press på boligpriser og gjør det vanskelig å slippe inn på boligmarkedet.

 

Høye boligpriser rammer først og fremst unge mennesker i etableringsfasen.

Larvik FrP ønsker at kravene til universell utforming og byggemåte liberaliseres.

Larvik FrP ønsker også å liberalisere kravene som stilles til utleieenheter/sekundærboliger i eksisterende boliger for å unngå at kostnader med nye tekniske krav fører til økte priser i leiemarkedet.

Larvik FrP ønsker at nasjonale føringer begrenses for hvor det skal kunne bygges boliger, og i større grad tillate boligbygging der folk ønsker å bygge og bo.

SANDEFJORD FrP WILL:

Continue to collaborate with the business community when creating jobs

 

As a general rule, say yes to all establishments that provide jobs

 

Regulates business areas according to the wishes and needs of business

 

Work to provide business with safe and stable framework conditions

 

Secure future new business areas through the municipal plan

bottom of page