top of page

Samferdsel

Samferdsel

Larvik FrP mener at Staten skal ha ansvaret for veiutbyggingen i landet. Veiprising, rushtidsavgifter, køprising eller andre betegnelser på skatter og avgifter som har til hensikt å fordyre transport, aksepteres ikke.

 

Bompenger eller andre former for direkte brukerbetaling skal ikke innkreves for bruk av det offentlige veinettet. Larvik FrP vil ikke innføre bypakke eller bomstasjoner med bompenger i Larvik. Larvik FrP vil arbeide for at bygging av nye veier og veivedlikehold skal utføres uten bruk av bompenger.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har blitt for stort til at fylkeskommunene kan håndtere dette alene. Larvik FrP ønsker at staten skal overta mange av fylkesveien, men ser at staten må bidra med vedlikeholdsmidler frem til vi i Fremskrittspartiet får flertall for dette.

Utbygging av gang- og sykkelveier langs skoleveier må prioriteres, med nøktern standard.

asphalt-2178703_1280.jpg
SANDEFJORD FrP WILL:

Continue to collaborate with the business community when creating jobs

 

As a general rule, say yes to all establishments that provide jobs

 

Regulates business areas according to the wishes and needs of business

 

Work to provide business with safe and stable framework conditions

 

Secure future new business areas through the municipal plan

bottom of page