top of page

Oppvekst

Skole

Det er svært viktig at lærere og elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. I dag ser vi at mange skoler forfaller, og at det er dårlige fysiske arbeidsforhold ved skolene.

Det offentlige skal ha ansvaret for finansiering av utdanningssystemet, men den enkelte elev og dennes familie skal fritt velge skole selv.

En god skole kan ikke skapes uten en tydelig, anerkjent ledelse. Det må stilles krav om lederkompetanse for å sikre at alle skoler har gode ledere som bidrar til helhet, struktur og sammenheng i organisasjonen. Dette innebærer at skoleledere også skal gjøres ansvarlig for de resultatene som oppnås.

Larvik FrP ønsker ingen enhetsskole. Alle elever skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter. Vi mener at både faglig sterke og svake elever skal motiveres gjennom muligheten til å ta fag på et nivå tilpasset dem selv slik at de opplever mestring og motivasjon. Dette inkluderer muligheten til å ta fag på høyere utdanningsnivå.

Opplæringsloven bør mykes opp for å gi skoleeier større frihet til å velge hvordan skolehverdagen skal organiseres. Skolen må i større grad målstyres, og i mindre grad detaljstyres. Blant annet bør nivåbasert opplæring tillates.

Larvik FrP ønsker ikke sentrale forskrifter om leksehjelpsordning, men mener at spørsmål om lekser og leksehjelp må være opp til den enkelte skole. Det samme gjelder for skolemat.

Mobbing

Det er svært viktig at alle ansatte og elever har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. Trygghet i skolehverdagen er en forutsetning for trivsel og læring, og for at elevene gleder seg til å gå på skolen.

 

Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og forebygging av krenkende adferd er viktig. Det må slås hardt ned på krenkende adferd og alle former for mobbing. Det er også viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. Derfor bør det opprettes egne mobbeombud i kommunene, som har et tett samarbeid med lokale skoler og skoleeiere.

children-1869265_1920.jpg

Barnehage

Larvik FrP vil ha et mangfold av barnehager som tilbyr et variert pedagogisk innhold av høy kvalitet. Vi vil sikre at også de private barnehagene får rammevilkår til å kunne fortsette driften og gi et godt tilbud. Barnehagen skal sammen med foreldrene gi et godt grunnlag for at barna blir trygge og sosiale.

 

Det er viktig at barna får utvikle seg som enkeltindivider og stimuleres gjennom lek. Innsatsen mot mobbing må settes inn allerede i barnehagen. Vi stiller oss positive til lese- og skriveopplæring i barnehagene

SANDEFJORD FrP WILL:

Kurdami darbo vietas ir toliau bendradarbiaukite su verslo bendruomene

 

Paprastai pasakykite „taip“ visoms įstaigoms, kurios teikia darbo vietas

 

Reguliuoja verslo sritis pagal verslo norus ir poreikius

 

Dirbti, kad verslui sudarytų saugias ir stabilias pagrindines sąlygas

 

Užtikrinkite būsimas naujas verslo sritis savivaldybės planu

bottom of page