top of page

Miljø og Energi

Miljø

Tiltak som skal begrense forurensningen, må være effektive og ivareta prinsippet om likhet for loven. Forurensningen kjenner ingen landegrenser, og en vesentlig del av forurensningen i Norge skyldes utslipp fra andre land. Det er derfor viktig med internasjonale avtaler på miljøområdet. Norge er avhengig at et rent hav, spesielt er det viktig for fiske og havbruk, men også for dyreliv og alle som bruker kysten.

Plast er i ferd med å bli ett av vår tids største miljøproblemer. Hvert år havner enorme mengder søppel i alle verdens hav, og veldig mye av dette er plast. Larvik FrP er bekymret for miljøproblemer og trusler marin forsøpling utgjør mot fisk, fugl og sjøpattedyr. Det truer ikke bare miljøet vårt, men også våre viktige maritime næringer.

 

For Larvik FrP er det viktig at omstillingen til sirkulær økonomi har fokus på kostnadseffektive tiltak som gir resultater, og ikke på dyr symbolpolitikk. Gode eksempler på dette er innen utvikling av biogass og produksjon og gjenbruk av plast, og effektiv bruk av skogressursene.

Larvik FrP vil arbeide for en miljøvennlig og effektiv håndtering av avfall fra husholdninger og bedrifter. Forholdene må legges til rette for etablering og drift av moderne forbrenningsanlegg uten at avfallet må fraktes over lange strekninger. Varmen fra anleggene bør brukes til oppvarming lokalt, fjernvarme eller elektrisitetsproduksjon.

 

Industri og næringsliv må gis best mulige rammebetingelser for kildesortering og stimulere til gjenbruk. Larvik FrP mener at konkurransestimulering av avfallssektoren vil gi økonomiske og miljømessige gevinster

Havforurensning

Energi

Larvik FrP vil heller satse på vannkraft enn vindkraft. Den norske regulerbare vannkraften står for over 90 prosent av den fornybare energiproduksjonen i Norge, og spiller en sentral rolle for strømforsyning og verdiskaping i landet. Vannkraften er en forutsetning for Norges forsyningssikkerhet.

 

I tillegg til å være miljøvennlige kan vannmagasiner bidra til å unngå flomskader i perioder med ekstraordinær vannføring i vassdrag. I flere flomutsatte vassdrag bør det vurderes om kraftproduksjon og flomforebygging kan kombineres gjennom etablering av vannmagasiner.

I årene som kommer vil behovet for energi øke betraktelig, og kjernekraft vil utgjøre en stor andel av verdens energimiks. Som energinasjon mener Larvik FrP at Norge bør arbeide aktivt for å utvikle nye energiteknologier som kan bidra til å dekke fremtidig energibehov.

 

Larvik FrP mener det er viktig å ivareta den kompetansen vi har i Norge knyttet til kjernekraft og ikke minst den viktige kompetansen vi har knyttet til sikkerhet ved bruk av kjernekraft.

 

Larvik FrP mener at det må satses mer på forskning og teknologiutvikling innenfor kjernekraft, eksempelvis basert på thorium, som vi har betydelige forekomster av i Norge. Testresultater for thorium som energikilde i reaktorer er gode, men det er viktig å få videreført denne testingen før thorium eventuelt kan benyttes som et tryggere alternativ til uran. Verden har i tillegg langt større forekomster av thorium enn uran.

Vannkraftverk
Larvik FrP VIL:

Bekjempe forsøpling, både på land og til havs

Legge til rette for tilstrekkelig antall ladepunkter for elbiler

Innføre gratis busstilbud i Larvik

Redusere kloakkutslipp til bekker, elver og hav

Ta godt vare på Larviks flotte naturområder

Si JA til å utrede atomkraftverk.

Si NEI til vindmølleparker i Larviks nærområder.

bottom of page