top of page

Samferdsel

Samferdsel

Larvik FrP mener at Staten skal ha ansvaret for veiutbyggingen i landet. Veiprising, rushtidsavgifter, køprising eller andre betegnelser på skatter og avgifter som har til hensikt å fordyre transport, aksepteres ikke.

 

Bompenger eller andre former for direkte brukerbetaling skal ikke innkreves for bruk av det offentlige veinettet. Larvik FrP vil ikke innføre bypakke eller bomstasjoner med bompenger i Larvik. Larvik FrP vil arbeide for at bygging av nye veier og veivedlikehold skal utføres uten bruk av bompenger.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har blitt for stort til at fylkeskommunene kan håndtere dette alene. Larvik FrP ønsker at staten skal overta mange av fylkesveien, men ser at staten må bidra med vedlikeholdsmidler frem til vi i Fremskrittspartiet får flertall for dette.

Utbygging av gang- og sykkelveier langs skoleveier må prioriteres, med nøktern standard.

asphalt-2178703_1280.jpg
Larvik FrP VIL:

Nei til bypakke Larvik

Nei til nye bomstasjoner i Larvik

Etablere avlastningsvei Hegdal -Bommestad.

Redusere etterslep vedlikehold kommunale veier

Etablere flere sykkel og gangstier

Legge bedre til rette for bruk av bil i sentrum.

Oppheve båndlegging av sentrum.

bottom of page