top of page

Frihet til å velge

Gina M Johnsen | Ordførerkandidat

1. aug. 2023

Det er stor politisk enighet om å prioritere eldreomsorgen i Larvik kommune i tiden som kommer. Spiller det da egentlig noen rolle hvem som styrer kommunen hvis alle er enige om utfordringene?
Ja, fordi løsningene er ulike.

For Larvik FrP er det dine ønsker som er det viktigste, ikke hva kommunen mener er best for deg eller din kjære. 

 

I mange år har holdningen fra administrasjonen og fagmiljøene vært at alle eldre som vil, skal kunne bo hjemme. Larvik FrP har hele tiden vært tydelige på at Larvik trenger flere sykehjemsplasser. Nå er behovet for sykehjemsplasser prekært og det vil vi gjøre noe med!


-Vi vil bygge 200 nye sykehjemsplasser i Larvik kommune innen 2030.

Pårørende er slitne

Pårørende har i dag et stort ansvar når det gjelder å ivareta eldre og syke hjemmeboende. Når pasienten endelig får innvilget en sykehjemsplass ser man at pårørende er svært slitne.


Overgangen mellom hjem og sykehjem må foregå med respekt og forståelse. Tillit hos pårørende og pleietrengende eldre er noe man må gjøre seg fortjent til, ikke noe man får.


Omsorgslønn til de som avlaster kommunen

Larvik FrP vil benytte omsorgslønn til pårørende i de tilfeller hvor pårørende avlaster kommunale tjenester ved at pasienten bor lenge hjemme.


Mange pasienter og brukere opplever at de ikke blir lyttet til og at det ikke er fleksibilitet i tjenestetilbudet. Man føler seg maktesløs og alene.


Individuelt tilrettelagte tjenester

Vi vil ha individuelt tilrettelagte tjenester for brukere og pasienter i kommunen vår. Det må i større grad vurderes hva som er best for den enkelte og legge til rette for det.


Visste du at når du kommer på sykehjem mister du retten til støttekontakt fordi det er forventet at personalet skal ivareta dine sosiale aktiviteter?


I en presset hverdag med liten tid til nødvendig pleie, skal ansatte assistere på turer og andre sosiale aktiviteter. Resultatet er at mange pasienter ikke får mulighet til å videreføre aktiviteter som de har glede av.


Det er det rett og slett ikke tid til!

Larvik FrP vil at pasienter på sykehjem som kan nyttiggjøre seg støttekontakt, skal ha mulighet til det.


1 januar 2015 fikk personer under 67 år med langvarig og stort behov for hjelp lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Ordningen gir økt livskvalitet og bedre kontroll over eget liv.


Er det rettferdig at ordningen med BPA opphører den dagen du fyller 67? Larvik FrP mener det er feil.


Larvik FrP vil utvide bruken av brukerstyrt personlig assistent til pasienter over 67 år.


Statlig finansiert eldreomsorg

God eldreomsorg skal ikke være avhengig av kommunens økonomi og vi mener kommunene skal fratas muligheten til å nedprioritere dette viktige området.


Larvik FrP vil flytte finansieringsansvaret vekk fra kommunene og over til staten.


Derfor, stem på Larvik FrP hvis du vil ha:


  •  200 nye sykehjemsplasser til våre pleietrengende eldre innen 2030

  •  Valgfrihet for pasienter og brukere

  •  Utvidet dagsentertilbud for personer med demens

  •  Et nytt botilbud mellom hjem og institusjon, bemannet omsorgsbolig

  •  Bedre tilbud til rusavhengige og psykisk syke

  •  Utvidet bruk av omsorgslønn

  •  God mat til institusjonene og hjemmeboende.


Dette er punkter vi prioriterer høyt fordi det har med valgfrihet og verdighet for deg og dine å gjøre.


Godt valg!


Du finner vårt valgprogram her.bottom of page