top of page

Kampen mot mobbing og utenforskap

Sebastian Saltrø Ytrevik | 3. kandidat

14. aug. 2023

En skole hvor alle trives er en skole hvor flere lykkes. Larvik FrP tror på tilpasning og valgfrihet i stedet for enhetsskolen.
Vi vil skape en skole hvor de elevene som i dag føler utenforskap også inkluderes, enten de mangler faglige utfordringer eller sliter med tilpasning.

Vi må skape trygge og gode læringsmiljø slik at dagens barn i fremtiden også vil ha sine barn på skolen i Larvik.


Barnehage og grunnskole er livets første arena for å trene opp sosial adferd og læringsmetodikk. Det er også her mye av vår personlighet og robusthet blir formet, gjennom faglig mestring og de sosiale relasjonene vi klarer å bygge.


Dette blir grunnmuren for resten av livet og de valg vi tar i fremtiden.

Derfor vil Larvik FrP satse på fagpersonellet som er med på å bygge opp barna våre.


Vi må gjøre lærerne bedre i stand til å utøve faget sitt, sette av mer tid til helsesøster på skolene og styrke PP-tjenesten for å fange opp de som trenger hjelp på veien.


Larvik FrP ønsker også å opprette helsesøster og vaktmester på alle skoler.


Vi må ta vare på tryggheten nærskolen gir, miljøet der barna bor og la foreldrene selv få velge skole og det fagløpet som passer best for deres barn.


Alle barn er forskjellige og lærer på ulik måte, men alle vil føle mestring og være stolt av akkurat den de er.


Samtidig må vi få på plass et eget løp for de elevene som ikke passer inn i dagens enhetsskole. Uro, utagering og støy fører til utbrente lærere, stigmatisering blant medelever og et dårlig læringsmiljø for alle.


Det er både kommunen som skoleeier, foreldrene og lærernes ansvar å skape et nærende miljø der hvert barn føler seg verdsatt og inkludert.


Ved å omfavne utenforstående kan vi skape en atmosfære som ikke bare feirer mangfold, men også empati, medfølelse og aksept.


Et mobbeombud

Larvik FrP vil innføre et mobbeombud som rådgir både foreldre, skolen og varsler kommunens fagetater, barnevern og politi om avvik.


Vi mener det må slås hardt ned på krenkende adferd av, mot og blant våre barn og unge. Det skal være nulltoleranse mot mobbing i Larvik.


Et praktisk grunnskoleløp for de som ønsker det

Du blir ingen god kokk av å tegne vafler eller høre noen fortelle om det. Du må oppleve å lage dem selv.


Barna våre trenger mer praktisk tilnærming til fagstoffet som de skal igjennom. Det øker forståelsen og gir økt læringsglede. Praktisk tilnærming forteller både barnet og læreren hvordan akkurat dette barnet tar til seg læring.


Derfor vil Larvik FrP også legge til rette for alternative skoleformer som ser andre måter å tilnærme seg læring og styrke praktisk gjennomføring i den kommunale skolen.


Faktum er at halvparten av ungdommene i Larvik velger praktiske fag på videregående nivå. Det forteller litt om hvilken måte de lærer på og hva grunnskolen skulle ha fanget opp.


Tror du Larvik FrP sin løsning for fremtidens skole vil være til beste for barna som vokser opp i kommunen vår?


Da vil vi gjerne ha din stemme 11. september 2023.


Her finner du vårt valgprogram.


bottom of page