top of page

En skole for alle!

Oppdatert: 26. jun. 2023

Lærere i Larvik har ropt varsku om store utfordringer i skolen. Uro og utagering i klasserommet bekymrer og er et problem for trivsel og læring. Frp mener at vi i dag har et skolesystem som ikke klarer å møte ulikhetene i elevgruppen på en forsvarlig måte.


Mange elever sier de sliter med det å få venner, å ha noen å leke med, noen «å henge sammen med i friminuttene» eller på skoleveien. Andre sier de kjeder seg og ikke har nok faglige utfordringer.


Kanskje enhetsskolen ikke er for alle, likevel?

Hvordan møter vi som skoleeiere dette? Er det nok kompetanse blant lærerne til å møte barna som har så forskjellige utfordringer og behov? Tenker vi at det er elevene som må tilpasse seg, eller må skolesystemet endres?


Kan vi forvente at unger som er fysisk utagerende og tydelig viser at de ikke mestrer skolehverdagen, kan inkluderes i et ordinært klassemiljø med noe økt voksentetthet?


Frp mener at det bør opprettes et eget skoletilbud til de få som trenger det. Noen få barn mestrer ikke store skolegårder og klasserom, det fører til utagering som igjen leder til stigmatisering blant medelever. Disse barna må få tilpasset sin skolehverdag med alternativ opplæringen i et miljø de mestrer.

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk, hevder at holdningen i norsk skole ofte er at eleven er problemet. Det gjør at skolene slipper å se kritisk på seg selv og undervisningen de driver.


Tusenvis av norske elever møter en ekskluderende skole. I de aller fleste skolemiljø i Norge drives undervisningen etter standardiserte opplegg, tilpasset «vanlige» elever og hvor pensum er tilpasset alderstrinn med forventet utviklingsnivå. En stor gruppe elever får ikke et likeverdig tilpasset opplæringstilbud.


Kan det være at selve skolesystemet må endres?

De siste årene har man sett et økende behov for mer praktiske fag i skolen. Elevene ønsker seg alternative arbeidsmåter og et mer praktisk orientert skoleløp.


Frp støtter den utviklingen, men mener at det ikke holder å innføre alternative valgfag. Det er ikke nok å gi flere valgfagstilbud med praktisk innhold. Det må etableres et mer variert og praktisk skoleløp der teorifagene knyttes direkte opp mot praksis, og kompetansemålene i sentrale fag som norsk, matematikk og engelsk reduseres.


Elevene som har faglige vansker, må møtes med faglige krav som gjør at de kan oppleve mestring og trivsel i skolen og ikke nederlag gang på gang.


Frp vil at tilpasset opplæring ikke bare skal være en fin frase i Larvik-skolen, men at vi sammen finner løsninger for å gi alle elever muligheter til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres.90 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page